قصه های تصویری از مثنوی و معنوی (07) .. نحوی و کشتیبان - Astronomer and The Sailor

قصه های تصویری از مثنوی و معنوی (07) .. نحوی و کشتیبان - Astronomer and The Sailor

  • $4.99
  • Save $0.01


Masnavi (Mathnawi) by Rumi, is considered one of the greatest poems of the Persian language. Rumi has been described as the "most popular poet" and the "best selling poet" in the United States

مثنوی معنوی حاصل پربارترین دوران عمر مولاناست. چون بیش از ۵۰ سال داشت که نظم مثنوی را آغاز کرد. اهمیت مثنوی نه از آن رو که از آثار قدیم ادبیات فارسی است؛ بلکه از آن جهت است که برای بشر سرگشته امروز پیام رهایی و وارستگی دارد

مناسب برای کودکان 7 تا 12 سال.ا ین کتاب را میتوان برای کودکان 5 تا 7 سال بلند خوانی کرد

Author:

Language: Persian

Book Size ≈ 7.5 x 5.5 inches

Number of pages: 16

Cover: Paperback

Dust cover: NA

Paper type: Glossy

Printed in: Full-color

Illustrations: Yes

Edition: